up_pik_avot3.png

אבות

המערכת המובילה בניהול דיור מוגן ובית אבות בישראל

"אבות" הינה המערכת האולטימטיבית והמקצועית בישראל לניהול בית אבות ודיור מוגן. למעלה מ-150 דיורים מוגנים ובתי אבות בישראל נהנים מיכולות המערכת.

המערכת מקיפה את מכלול תהליכי הארגון, נותנת מענה לכלל צוות העובדים ומנהלת את התהליכים השונים סביב הדייר/המטופל.

avot-screen&mobile.png

יכולות המערכת:

שיווק ו-CRM מותאם
ניהול דיירים לכלל הפעילות האדמיניסטרטיבית
מערכת מקצועית מותאמת לצוות הרפואי, סיעודי, סוציאלי ופרה-רפואי.
תחזוקה שוטפת ומונעת לשמירת איכות השירות
אפליקציית "הטיפול האישי" לניהול ושיפור אופן הטיפול.
המשימון האינטגרטיבי- לעמידה בנהלי הרגולציה וניהול משימות אוטו' לצוות המקצועי.
התחשבנות וגביה- לאיסוף צריכת הדייר וחיובו בשירות.
ATD- לניהול ההתחשבנות מול הגורמים המממנים
פקדונות וחילוט- לניהול ההתחשבנות בדיור המוגן, מותאם לדרישות הרגולציה.

ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png

המערכת עומדת בתקני אבטחת המידע ISO 27799, 27001

מותאם לדרישות משרד הבריאות, משרד הרווחה וקופות החולים.